Klimatmål Sverige

Hem / Klimatmål Sverige

Som ett resultat av den ökade medvetenheten kring klimathotet har det på senare tid uppsatts olika klimatmål och blivit ett stående inslag på den politiska agendan. Klimatmål för Sverige består av olika åtgärdsplaner för att minska utsläppet av växthusgaser med målsättningen att minska klimatpåfrestningar.

Regeringen har bland annat fastslagit att utsläppet ska vara netto noll inom de närmsta 25 åren. Efter den tidsramen ska utsläppen vara negativa, vilket innebär en renare atmosfär. I Agenda 2030 på Regeringens hemsida finns fler globala klimatmål som gäller för alla olika territorium på jorden. På den här sidan kan du läsa mer om klimatmål i Sverige och vad som har kommit överens om i flera politiska territorier.

2-gradersmålet

Det finns olika delmål som ingår i den nuvarande klimatpolitiken för att minska den globala uppvärmningen. Ett exempel är 2-gradersmålet som varit aktivt sedan 1996, vilket precis som namnet avslöjar innebär att den globala uppvärmningen inte ska överstiga två grader. Siktet är dock att begränsa uppvärmningen redan vid 1,5 grader och det gäller såväl Sverige som andra länder. 2-gradersmålet är utarbetat av EU, även benämnt som Parisavtalet, och du kan läsa mer på EU:s hemsida för WWF eller det Naturvårdsverket om vad Parisavtalet innebär.

Klimatmålen för Sverige

Den svenska regeringen genomför en miljöpolitik med fokus på att förbättra förutsättningar för ett mer hållbart samhälle i framtiden. Klimatmålen för Sverige är en del av det arbete som blev framtaget under Parisavtalen i EU. Vill du läsa mer om Regeringens mål för miljö och klimat kan du läsa det på Regeringens hemsida som är framtagna för att delta och uppnå Agenda 2030 från FN som är överenskommet.

De svenska klimatmålen kan sammanfattas i tre olika kategorier:

Generationsmål Anger inriktning för att ställa om samhället för att nå miljökvalitetsmålen i framtiden.
Miljökvalitetsmål Förklarar miljötillståndet i Sverige som arbetet ska leda fram till.
Etappmål Visar de steg som måste tas för att nå det de två ovan nämnda målen.

FN Klimatmål

Agenda 2030 är FN:s ramverk för att verka för hållbar utveckling och består av 17 globala mål. FN:s klimatmål ska vara i hamn 2030 och agendan med de konkreta målen har varit aktiv sedan 2015. Det är den mest ambitiösa planen som har gjorts för att bekämpa klimatpåverkningarna. Vill du läsa mer om vad varje delmål, kan du läsa mer på FN:s svenska hemsida. De olika kategorierna för FN:s klimatmål är;

 • Ingen fattigdom
 • Ingen hunger
 • God hälsa och välbefinnande
 • God utbildning för alla
 • Jämställdhet
 • Rent vatten och sanitet för alla
 • Hållbar energi för alla
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Minskad ojämlikhet
 • Hållbara städer och samhällen
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Bekämpa klimatförändringarna
 • Hav och marina resurser
 • Ekosystem och biologiskt mångfald

EU Klimatmål

Även inom EU finns det framtagna agendor för att tillsammans bidra till en mer hållbar utveckling. På Naturverkets hemsida kan du bland annat läsa om EU:s klimatmål om att minska utsläppen med 40% år 2030 – jämfört med år 1990. Då Sverige tillhör EU har svenska regeringen därmed kommit överens om att vilja uppfylla EU:s klimatmål utöver den nationella och är därmed högt delaktiga i målsättningarna.